ESHOP ESO-BRÁNY JE VE VÝSTAVBĚ

Ochrana osobních údajů - GDPR

Vyplněním formulářů prostřednictvím těchto webových stránek poskytujete firmě XXX své osobní údaje dle ustanovení §4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a souhlasíte s jejich shromažďováním a používáním za níže stanovených podmínek.

Jako provozovatelé si uvědomujeme důvěrnost Vašich osobních údajů a plně respektujeme Vaše právo na soukromí. Proto veškeré údaje získané od klientů, které jsou nutné zejména pro správné vyřízení objednávek, chráníme před zneužitím a zpracováváme je výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, a to po dobu neurčitou nebo do odvolání souhlasu registrované osoby. Bez výslovného souhlasu klientů nakládá společnost XXX s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Shromážděné údaje se v žádném případě neprodávají nebo z jiných důvodů neposkytují třetím stranám. Výjimku představují pouze externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, jenž je nutný pro doručení zboží.

Snažíme se ukládat Vaše osobní údaje s využitím všech technických a organizačních možností tak, aby nebyly přístupné pro třetí strany. Od záruky bezpečnosti Vašich dat máme právo ustoupit v případě nezákonného napadení našich internetových stránek neznámým pachatelem (hackerem). V takovémto případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze.

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto vám rádi kdykoliv zodpovíme jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Máte-li otázky, které nebyly zodpovězeny v tomto prohlášení o ochraně dat nebo požadujete-li podrobnější informace k nějakému bodu, kontaktujte nás:

E-mail: 

Mobil:

Sídlo firmy:

 

Vzhledem k tomu, že máme právo toto prohlášení aktualizovat a měnit, doporučujeme, abyste tuto webovou stránku navštěvovali pravidelně za účelem seznámení se s aktuálně platným prohlášením o ochraně osobních údajů, na jehož základě můžete poskytnout souhlas se zpracováním údajů či ho odmítnout. Aktualizované či změněné znění prohlášení nabývá účinnosti dnem zveřejnění na těchto webových stránkách.